Διακηρύξεις και Διαγωνισμοί

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται βασικά στοιχεία διακηρύξεων για την επιλογή αναδόχων για την υλοποίηση έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με μοναδικό στόχο την συγκέντρωση περαιτέρω διάχυση της πληροφορίας. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης και τις Αναθέτουσες Αρχές, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης (16727)

Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης», Υποέργου 1 του συνολικού Έργου: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Περισσότερα...

Τεχνική Βοήθεια (16968) – Sub3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Διακήρυξη για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για υπηρεσίες επικοινωνίας, δημοσιότητας, πληροφόρησης και προβολής της ΕΥ Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης

Περισσότερα...

Νέα Βιομηχανικά Πάρκα (ID: 16634)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. αναφορικά με την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου 16634 «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Περισσότερα...