Διακηρύξεις και Διαγωνισμοί

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται βασικά στοιχεία διακηρύξεων για την επιλογή αναδόχων για την υλοποίηση έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με μοναδικό στόχο την συγκέντρωση περαιτέρω διάχυση της πληροφορίας. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης και τις Αναθέτουσες Αρχές, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης (16755)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση και Ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας ΑΛΜΥΡΟΥ, ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ»

Περισσότερα...

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης (16755)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή, Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρου Υγεία Σκοπέλου»

Περισσότερα...

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης (16755)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΠΩΝΑ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΠΠΙ) ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ»

Περισσότερα...

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης (16755)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση ΒΑΡΗΣ, ΜΕΓΑΡΩΝ, ΓΑΛΑΤΑ, ΑΙΓΙΝΑΣ»

Περισσότερα...

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υπουργείου Εξωτερικών «βιαία Ψηφιακή Πύλη, Απομακρυσμένη Πρόσβαση, Ψηφιακές Υπηρεσίες Προξενείων κα» (Δράση 16742)

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Υποέργο 2: «Ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών»

Περισσότερα...

Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΚΕΠ (16780)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της εφαρμογής και της παρακολούθησης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»

Περισσότερα...

Μεταρρύθμιση και Ανάπτυξη του Συστήματος Μαθητείας του ΟΑΕΔ (Δράση 16794)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού που αφορά στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών Δ.ΥΠ.Α. με τεχνικές συγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και κατάρτισης

Περισσότερα...

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Συστημάτων Εργασίας (Δράση 16750)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια νέου ενοποιημένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)»

Περισσότερα...

Πρόσθετα έργα ανάδειξης και διαφύλαξης της Ακρόπολης

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις στον Παρθενώνα και Παραγωγής Τρισδιάστατων Μοντέλων Αρχιτεκτονικών Μελών του Παρθενώνα και Διάσπαρτων»

Περισσότερα...

Προαστιακός σιδηρόδρομος στη Δυτική Αττική (16892)

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα: Άνω Λιόσια – Νέος Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων»

Περισσότερα...

Προστασία εμβληματικών τόπων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ"

Περισσότερα...

Νέο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υποστήριξη και Αναβάθμιση του Συστήματος Δημόσιων Προμηθειών» της Δράσης 16736 «Νέο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων»

Περισσότερα...