Διακηρύξεις και Διαγωνισμοί

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται βασικά στοιχεία διακηρύξεων για την επιλογή αναδόχων για την υλοποίηση έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με μοναδικό στόχο την συγκέντρωση περαιτέρω διάχυση της πληροφορίας. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης και τις Αναθέτουσες Αρχές, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αγροδιατροφικού Τομέα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα»

Περισσότερα...

Επέκταση Μητρώου Επιχειρήσεων

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, για το Έργο Ανάπτυξης ΟΠΣ για το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και το Πρόγραμμα AΡΓΟΣ «Ψηφιακή Πλατφόρμα Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)»

Περισσότερα...

Έξυπνες Πόλεις

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Μηχανισμός Υποστήριξης για την εφαρμογή και παρακολούθηση της απόδοσης της πρωτοβουλίας Έξυπνες Πόλεις»

Περισσότερα...

Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, σε τμήματα (lots), για το Έργο «Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ)»

Περισσότερα...

Αύξηση ισχύος υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για να διευκολυνθεί η σύνδεση νέων ΑΠΕ

Έργα Ενίσχυσης σε πέντε (5) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 1)

Περισσότερα...

Καταπολέμηση του παραεμπορίου και Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση έξι (6) Προκατασκευασμένων Οικίσκων (Τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ»

Περισσότερα...

Αναβάθμιση εξοπλισμού πολιτικής προστασίας

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, σε τμήματα (lots), για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «SUB1: Σύστημα διαχείρισης στόλου Οχημάτων GPS Πυροσβεστικού Σώματος, οχημάτων Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών και Δήμων»

Περισσότερα...

Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων (CRM) με πολίτες και επιχειρήσεις και ανάπτυξη Κεντρικού Κόμβου Αδειοδότησης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM)»

Περισσότερα...

Αναβάθμιση κεντρικής υποδομής υπολογιστικού νέφους

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)»

Περισσότερα...

Κεντρικός κόμβος διαχείρισης και ανάλυσης πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το Έργο: «Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (BigData)»

Περισσότερα...

Στερέωση και αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ι.Ν Αγ. Ιωάννου Σύμης (SUB 1.22)

Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου «Στερέωση και αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ι.Ν Αγ. Ιωάννου Σύμης»

Περισσότερα...

Αποκατάσταση Τεμένους Defterdar και της Κρήνης της Κάθαρσης στην Κω (SUB 1.22)

Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου «Αποκατάσταση Τεμένους Defterdar και της Κρήνης της Κάθαρσης στην Κω»

Περισσότερα...