Στρατηγική κατά της Απάτης στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά την υλοποίηση των Δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Στρατηγική Καταπολέμησης της Απάτης στο ΤΑΑ έχει ως βασικούς άξονες την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση μέσω ερευνών για υποθέσεις απάτης και την εξασφάλιση επαρκούς επανόρθωσης και αποτροπής χάρη σε αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Κύριοι στόχοι της Στρατηγικής αποτελούν:
1. η ενίσχυση ηθικής κουλτούρας,
2. η ενίσχυση της διαφάνειας
3. η ενίσχυση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΤΑΑ.
4. η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών και ενωσιακών αρχών

Η Στρατηγική Καταπολέμησης της Απάτης έχει χρονικό ορίζοντα ισχύος 2 ετών. Επανεξετάζεται και αν απαιτείται επικαιροποιείται, κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα δεδομένα υλοποίησης του ΕΣΑΑ, τα αποτελέσματα ελέγχων εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων καθώς και βελτιώσεις που έχουν εισαχθεί στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Στρατηγικής καθορίζονται μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτό.