Καταγγελίες για έργα

Εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε έργα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS, η οποία αποτελεί την Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (Ν.4622/2019). Για την υποβολή καταγγελιών για έργα, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.