Καταγγελίες για έργα

Εθνικό  σημείο  υποδοχής  των  καταγγελιών για τα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) έργα και δράσεις είναι  η  Εθνική  Αρχή  Διαφάνειας  (ΕΑΔ)  που  έχει οριστεί ως η Ελληνική  Υπηρεσία  Συντονισμού  Καταπολέμησης  της  Απάτης  (AFCOS),  σύμφωνα  με  την  παρ.  5  του άρθρου  82  του  ν.4622/19  και  την  παρ.  4  του  άρθρου  3  του  Καν.  883/2013.

Για την υποβολή καταγγελίας για έργο/δράση που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ, παρακαλείσθε πατήστε εδώ.

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης των καταγγελιών για Προγράμματα/Έργα που σχετίζονται με Ενωσιακούς Πόρους, μπορείτε να αναζητήσετε στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών https://mitos.gov.gr/, πληκτρολογώντας στο πεδίο «Αναζήτηση σε Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών» τον κωδικό αριθμό 760854 που σχετίζεται με την εν θέματι ενότητα. Περαιτέρω, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) εξετάζει τις καταγγελίες που λαμβάνει αρμοδίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία Δ11 του Εγχειριδίου Διαδικασιών που βρίσκεται αναρτημένο υπό την ενότητα Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ιστοτόπου greece20.gov.gr.