Διακηρύξεις και Διαγωνισμοί

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται βασικά στοιχεία διακηρύξεων για την επιλογή αναδόχων για την υλοποίηση έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με μοναδικό στόχο την συγκέντρωση περαιτέρω διάχυση της πληροφορίας. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης και τις Αναθέτουσες Αρχές, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016, του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ Γ.Ν – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ»

Περισσότερα...

Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016, του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Π.Γ.Ν.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Περισσότερα...

Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΠΨΥ) ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΚΑΡΟΛΟΥ 16, ΑΘΗΝΑ»

Περισσότερα...

Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού Β. Τηλεμετρία – τηλεχειριμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης Γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού Δ. Μονάδες αφαλάτωσης

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ Δ.Δ. ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Περισσότερα...

Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (BigData)

Πρόσκληση Ανάθεσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: «1η Εκτελεστική Σύμβαση Υλοποίησης Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (BigData)»για τo Έργο: «Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (BigData)»

Περισσότερα...

Πλατφόρμα Υποστήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης για την παρακολούθηση των έργων προγραμμάτων και δράσεων

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο : «Πλατφόρμα Υποστήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης για την παρακολούθηση των έργων, προγραμμάτων και δράσεων»

Περισσότερα...