Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

Σημειώνεται ότι  σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης.

Προκήρυξη πρόσληψης Νέων Εργασιακών Συμβούλων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων, πλήρους απασχόλησης, 8/μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για άλλους οκτώ μήνες και δυνατότητα εκ νέου παράτασης για άλλους οκτώ μήνες σε υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.

Περισσότερα...

Έξυπνη Μεταποίηση

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.

Περισσότερα...

Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)

Χρηματοδότηση πρωτότυπων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή και ένταξη στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών για Άτομα με Αναπηρία

Παροχή Προσωπικής Βοήθειας σε άτομα με αναπηρία

Περισσότερα...

Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό

Βασικός στόχος της δράσης είναι ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και την ανάσχεση του «brain drain».

Περισσότερα...

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων και η επέκταση και η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών με πράσινο χαρακτήρα, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των βιομηχανικών πάρκων και την απανθρακοποίηση της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δημοσίου τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β, με παράλληλη εξοικονόμηση της ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τουλάχιστον κατά 30% για κάθε κτίριο.

Περισσότερα...

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για νέες υποδοχές παροχής νερού, για υποδομές τηλεμετρίας και έργων τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, για προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού και για μονάδες αφαλάτωσης

Η δράση αποσκοπεί στο να γίνουν παρεμβάσεις • Σε υποδομές παροχής νερού • Τηλεμετρίας-έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης • Προμήθειας ψηφιακών μετρητών νερού • Σε μονάδες αφαλάτωσης

Περισσότερα...