Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

Σημειώνεται ότι  σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φορείς του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 για την λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Έγκαιρης Παρέμβασης)

Λειτουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Περισσότερα...

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας»

Η δράση αποσκοπεί στο να γίνουν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Χώρας

Περισσότερα...

Πράσινος Αγροτουρισμός

Η δράση αφορά «Τουριστικές δραστηριότητες» καθώς ενισχύει επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές

Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης , έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας: - στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, - στην ενδυνάμωση του κλάδου ΤΠΕ (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας). - στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Περισσότερα...

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της παροχής vouchers που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Περισσότερα...

Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα

Το έργο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα της χώρας και επικεντρώνεται κυρίως στην παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και διευκολύνοντας την είσοδό τους σε νέες αγορές, ικανοποιώντας τις διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Περισσότερα...

Γενετική βελτίωση ζώων

Το πρόγραμμα ενισχύει νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των παραγωγικών ζώων, τη διάχυση της γνώσης για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας και την υιοθέτηση κανόνων ευζωίας.

Περισσότερα...

Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

Το πρόγραμμα ενισχύει την αναδιάρθρωση καλλιεργειών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ΜΜΕ σε καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και παράγουν προϊόντα με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

Περισσότερα...

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Η δράση παρέχει ενισχύσεις • για τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος • για τη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος

Περισσότερα...