Διακηρύξεις και Διαγωνισμοί

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται βασικά στοιχεία διακηρύξεων για την επιλογή αναδόχων για την υλοποίηση έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με μοναδικό στόχο την συγκέντρωση περαιτέρω διάχυση της πληροφορίας. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση δημοσιεύονται οι διακηρύξεις εφόσον αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης και τις Αναθέτουσες Αρχές, επομένως οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη ενημέρωση τους οφείλουν να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις (16879)

Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας σε Τμήματα για την επιλογή για την εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων-μελετών για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας

Περισσότερα...

Προμήθεια εξοπλισμού για την αδιάλλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε επιλεγμένους φορείς του Δημοσίου Τομέα / Δράση (16956)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αδιάλλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε επιλεγμένους Φορείς του Δημοσίου Τομέα»

Περισσότερα...

Ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης δικτύου Δημοσίου Τομέα-ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ/Δράση (16956)

Διακήρυξη Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Ενέργειες Δημοσιότητας και Προώθησης Δικτύου Δημοσίου Τομέα-ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

Περισσότερα...

Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρησης των ελέγχων της αγοράς για την πάταξη του παραεμπορίου ΟΠΣ ΔΙ. ΜΕ.Α (16703)

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης των ελέγχων της αγοράς για την πάταξη του παραεμπορίου ΟΠΣ ΔΙ.ΜΕ.Α»

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής Προσφορών για επιλογή Συμβούλου από το ΤΑΙΠΕΔ για την παροχή υπηρεσιών γραφείου διοίκησης έργων για την υποστήριξη της υλοποίησης εννέα (9) δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΑΑ

Οριζόντια τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δράσεις 16703, 16711, 16634, 16624, 16618, 16654, 16621, 16593, 16543

Περισσότερα...

Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Περισσότερα...

Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο (16778)

Προκήρυξη Διαγωνισμού "Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης της υλοποίησης του έργου «Ψηφιοποίηση αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο» του ν.π.δ.δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Περισσότερα...

Ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών σε θέματα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (16703)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών σε θέματα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας»

Περισσότερα...

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης (16727)

Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης», Υποέργου 1 του συνολικού Έργου: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Περισσότερα...

Τεχνική Βοήθεια (16968) – Sub3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Διακήρυξη για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για υπηρεσίες επικοινωνίας, δημοσιότητας, πληροφόρησης και προβολής της ΕΥ Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης

Περισσότερα...

Νέα Βιομηχανικά Πάρκα (ID: 16634)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. αναφορικά με την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου 16634 «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Περισσότερα...